18 Aralık 2018 Salı

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

20702 defa okundu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

 Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme, diploma, izin, kayıt silme, akademik danışmanlık ve diğer işlemleri ile ilgili esasları düzenlemektir. Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile ders geçme esası uygulayan diğer fakülte ve yüksekokullar, bu yönetmelik çerçevesinde kalmak kaydıyla, kendi birimleri ile ilgili özel konularda yönergelerini hazırlayarak, senatonun onayından sonra yürürlüğe koyabilirler.

Dayanak

 Madde 2. Bu yönetmelik 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunun bazı maddelerini değiştiren kanunlar ile yükseköğretim üst kuruluşlarının ilgili yönetmeliklerine ve kararlarına dayalı olarak düzenlenmiştir.

 İKİNCİ BÖLÜM

KAYIT İŞLEMLERİ

İlk Kayıt

 Madde 3. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciye kimlik kartı verilir.

Yatay ve Dikey Geçiş Yoluyla Kayıt

 Madde 4. Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte/Yüksekokul yönetim kurullarınca yapılır.

Bölümler Arası ve Programlar Arası Yatay Geçiş

 Madde 5. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılacak bir yönerge ile düzenlenir.

 İntibak

 “Madde 6. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Süleyman Demirel Üniversitesi'nin eşdeğer bir birimine kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde başvurmaları halinde, ilgili bölüm/program intibak komisyon görüşleri dikkate alınarak fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile ders ve yıl intibakları yapılır. Bu durumda olan öğrenciler, yeni okuyacakları derslere denk olan ve önceden okuyup başarılı oldukları derslerin kredisi kadar, 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler ve seçmeli dersler hariç olmak üzere üst yarıyıldan ders alabilirler.”

Yarıyıl/Yıl Ders Kayıtları

 Madde 7. Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.

Öğrenci eğitim-öğretimin başlamasından sonraki üçüncü haftada (Ekle/Sil Haftası) danışmanının onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer dersleri bırakabilir. Ekle/sil haftasından sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılamaz. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar.

Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk iki haftası içinde kabul edilir. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, ekle/sil haftasında tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

İkinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise 1 (bir) aylık ek süre tanınır. Bu süre içerisinde de öğrenim ücretlerini kanuni faizi ile birlikte ödemeyen öğrencinin üniversiteden kaydı silinir.

Muafiyetler

 Madde 8.Hazırlık eğitimine ilişkin esaslar şunlardır:

 a)Hazırlık eğitimi öngörülen programlara kaydolan öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlar Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim başlamadan önce yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 70 başarı notu alan öğrenciler ile KPDS ve ÜDS ’den en az 60 başarı notu sağlayan öğrenciler ve uluslararası geçerliliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen TOEFL ve/veya IELTS sınavlarından en az 60’a eşdeğer puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır.

b) Her eğitim-öğretim yılı başında Hazırlık eğitimi öngörülmeyen programlara yeni kaydolan öğrenciler için bir yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlar eğitim-öğretimin başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 70 başarı notu alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır.

c) Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilere Temel Bilgi Teknolojileri dersi muafiyet sınavı uygulanır. Enformatik bölümü tarafından eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içinde yapılan bu sınavlardan mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 70 başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim ile İlgili Hükümler

Eğitim Öğretim Yılı ve Akademik Takvim

Madde 9. Bir eğitim-öğretim yılı her biri en az yetmiş iş günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl/yıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır.İlgili kurullar, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar senatonun onayına sunarlar. Senato tarafından onaylanan programlar ve akademik takvim en geç Haziran ayı sonunda ilan edilir.

 Eğitim Öğretim Türleri

 Madde 10. Örgün öğretim yapan fakülte ve yüksekokullar, ilgili bölümlerinin/programlarının önerisi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul kurullarıyla üniversite senatosunun onayı ve Yükseköğretim Kurulu’nun izniyle ikinci öğretim programı, uzaktan eğitim programı ve yaz okulu açabilirler. Yaz okulu eğitim-öğretim faaliyetleri senato tarafından kabul edilen ayrı bir yönetmelik ile düzenlenir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 11. Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir; ancak önlisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte ve yüksekokullarda yetkili kurulların önerisi, senatonun gerekçeli kararı ve Yükseköğretim Kurulu'nun izni ile 01/04/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil, Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hangi yabancı dil veya dillerde eğitim-öğretim yapılacağı, ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi ve senatonun kararı ile belirlenir. Yabancı dil hazırlık eğitimi esasları;Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil, Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Hazırlık Eğitimi-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi bir yıl devam eder. Bu eğitim yüz kırk işgününden ve haftada yirmi saatten az otuz saatten fazla olamaz. Mutlak değerlendirme yöntemine göre alınan notların ortalaması 100 üzerinden en az 70 olan öğrenciler başarılı kabul edilir. Başarılı olan öğrenciye Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi ve diplomalarına da Yabancı Dil Hazırlık Eğitimini başarı ile tamamladığı belirtilir..

Ancak, yıl sonunda ya da bunu izleyen yaz okulunda 100 üzerinden 55-69 arasında not alan öğrenciler, borçlu olarak kayıtlı oldukları bölüm/programların birinci sınıfından öğrenimlerine devam ederler. Bu öğrenciler istedikleri takdirde hazırlık sınıfını devam etmek suretiyle tekrarlayabilirler.

55’ in altında not alarak başarısız olan öğrenciler ise ertesi yıl hazırlık sınıfını, devam etmek suretiyle tekrarlamak zorundadır. İkinci defa devam edilen hazırlık sınıfına “Destek Sınıfı” denir.

Destek sınıfında başarısız olan öğrenciler ile 100 üzerinden 55-69 arasında not alan öğrenciler, borçlu olarak kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarında okurken azami öğrenim süreleri içinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılacak muafiyet sınavlarında başarılı olmaları gerekir. Bu sınavlarda da başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

Bu öğrencilerin eğitimlerinde önkoşullu ve zorunlu olan mesleki yabancı dil derslerini alabilmeleri, yine bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmalarına bağlıdır.

 Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında devam koşulunu sağlamış olması kaydıyla, açılması halinde yaz okulu haklarından da yararlanabilirler.

 Zorunlu ve Seçmeli Dersler

 Madde 12. Önlisans ve lisans ders programları bölüm kurulunun önerisi fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve senatonun onayı ile kesinleşir. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, her bölümün öğretim planında yer alması şartıyla tek tek veya belirlenmiş ders grupları halinde açılabilir.

Her yarıyıl başında açılacak seçmeli dersler ilgili bölüm kurulunun teklifi ve ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karara bağlanır. Fakülte ve yüksekokullar bazı derslere ön şart koyabilirler.

Seçmeli dersler, mezuniyet kredi saatinin %30 unu geçemez.

Fakülte ve yüksekokulların ders programlarında, teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders, laboratuvar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme ödevi ve benzeri ders türleri yer alabilir.

Derslerin Kredi Değeri ve Ders Programı

 Madde 13. Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi kredi-saat esasına göre yapılır. Teorik dersin kredi saat değeri haftalık ders saatine; laboratuar, uygulama ve benzeri çalışmaların kredi saat değeri ise haftalık ders saatinin yarısına eşittir. Not ortalamalarına katılmayan teorik ve uygulamalı dersler kredisiz dersler olarak ders programında belirtilir.

Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer fakülte ve yüksekokulların haftalık ders programlarında yer alan derslerin toplam saati ortak zorunlu dersler dahil, her yarıyıl için haftada 36 ders saatini (teorik ve uygulamalar dahil) geçemez. Bu durum Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Yüksek Okulları hariç; Lisans ve ön lisans programlarından mezun olabilmek için lisans öğrencilerinin 140±10 kredi-saat, ön lisans öğrencilerinin 90±10 kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler bunun dışındadır.

Ders Yükü ve Üst Yarıyıldan Ders Alma

 Madde 14. Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü; öğrencinin bu yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümlerine göre tespit edilecek o yarıyıla ait derslerin kredi değerleri toplamıdır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler ve kredisiz dersler toplam ders yükü dışında tutulur.

Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü, ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedenin bulunması halinde, Genel Not Ortalamaları (GNO) 2.00’den az olan öğrencilerin ise, istekleri halinde, danışmanlarının önerisi ve ilgili Bölüm Başkanının onayı ile en fazla iki ders azaltılabilir. Bu takdirde, öğrenci almadığı dersleri açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler ile not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükleri, danışmanın önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile bulundukları yarıyılda toplam 36 saati aşmayacak şekilde artırılabilir.

Dönem Not Ortalaması iki dönem üst üste 1.80’den az olan öğrencilerin ders yükleri artırılamaz. Ancak, 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim sürelerinin son yarıyılında bulunan öğrencilerin ders yükü, not ortalamasına bakılmaksızın danışmanın önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile artırılabilir.

Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde bulunduğu yarıyılda 36 saati aşmayacak şekilde danışmanın önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile üst yarıyıldan ders alabilir.

Çift Anadal Programı

 Madde 15. Çift Anadal Programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır.

Çift Anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.

 Yan Dal Programı

 Madde 16. Yan Dal Programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

Yan Dal ile ilgili hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.

Akademik Danışmanlık

 Madde 17. Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, Bölüm Başkanlarınca öğretim üyeleri ile gerektiğinde öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları ile İlgili Hükümler

 Sınavlar

 Madde 18. Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır.Fakülte /Yüksekokul Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yıl sonu sınavından en az onbeş gün sonra bütünleme sınavı yapılır.

Ders geçme esası uygulayan fakülte/yüksekokullarda yarıyıl sonu sınav dönemlerinde sadece o dönem okutulan derslerin sınavı yapılır.

Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların şekli ve tarihi, dersi veren öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanlarının onayı alındıktan sonra dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce kayıt yenileme tarihinden önce öğrencilere duyurulmak üzere ilan edilir.

Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde ilgili yönetim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.

Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için;

 a)Kayıt yenilemek,

b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,

c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak,

ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir.

Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir.

Yukarıdaki koşullardan birinin sağlanamamış olması halinde öğrenci o yarıyıl/yılda o dersin yarıyıl/yıl sonu varsa bütünleme sınavına giremez ve ders notu olarak FF verilir.

Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilerden son sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne başvuranlara; mazeretleri nedeniyle yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılamayan öğrencilerden sınav dönemi içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne başvuranlara ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır.

Mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl içinde; yarıyıl/yıl sonu sınav haklarını ise akademik takvimde gösterilen süre içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

Sınav Değerlendirme Esasları

 Madde 19. Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülte ve yüksekokullarda bir dersin başarı notu “Bağıl Değerlendirme Yöntemi” kullanılarak bulunur. Bağıl Değerlendirme Yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 (yüz) üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 (yüz) üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır.

Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır.

Sınav değerlendirme esasları Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Notlar ve Katsayıları

 Madde 20. Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir .

a) Başarı Notu Katsayı

AA 4.00

BA 3.50

BB 3.00

CB 2.50

CC 2.00

DC 1.50

DD 1.00

FD 0.50

FF 0.00

b) Bunlardan;

1) Geçer Notlar: AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.

Kredisiz derslerde ve staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere G. GEÇER verilir.

2) Koşullu Geçer Notlar : DC ve DD notlarıdır.

3) Geçmez Notlar: K, FD ve FF notlarıdır.

Kredisiz derslerde ve staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere K:Geçmez verilir.

4) (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür

5) H (mazeretli) : Mazereti nedeniyle dersin yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ile verilen işarettir.

6) M (Muaf): Daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca onaylanan dersler için verilen işarettir. Diğer Yükseköğretim Kurumlarında daha önce alınıp başarılan dersler arasından 100 üzerinden 70 ve 70 ‘e karşılık gelen ders notunun altında kalan notlar CC olarak işlem görür.

Not Ortalamaları

 Madde 21. Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda hesaplanan “Dönem Not Ortalaması (DNO)” ve almış oldukları tüm dersler için “Genel Not Ortalaması (GNO)” ile belirlenir. DNO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

Mezuniyet derecesi, öğrencinin tamamladığı öğretim programındaki Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GNO) esas alınarak belirlenir. Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun, dersin kredileri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin G, K ve H notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Başarı veya Başarısızlık

Madde 22- GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır.

GNO’su 2.00’nin altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır. GNO’su 2.00’nin altında olan sınamalı öğrencilerden, DNO’su iki yarıyıl üst üste 1.80’in altında olan öğrenci başarısız sayılır.

Başarısız durumda olan öğrenci öncelikle alt yarıyıllardan daha önce almadığı dersler ile önceden (FD), (FF), (NA) ve (K) notu aldığı derslerin yanında son iki yarıyılda (DC), (DD) notu aldığı dersleri de tekrarlar. Bu durumdaki lisans öğrencileri tekrar ettiği dönemin not ortalamasını 1.80’e yükseltinceye kadar, üst yarıyıldan ders alamaz.

Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar

Madde 23- Bir dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler ile bir dersten (FF), (FD), (K) ve (NA) notu alan öğrenciler bu derse tekrar verildiği ilk yarıyılda öncelikle kaydolmak zorundadırlar.

Tekrarlanan dersler için önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse bu derslere devam zorunlu değildir. Ancak bu derslerden uygulaması olanlarda, uygulama ile ilgili devam zorunluluğu, ilgili fakülte/ yüksekokulun kurullarınca belirlenir.

Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine, kayıtlı olduğu Bölümün Bölüm Kurulunca uygun görülen ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca onaylanan dersleri alırlar.

Öğrenciler not yükseltme amacıyla, 14 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde lisans ve önlisans öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri de kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler.Yukarıda belirtilen ve devam şartı aranmayan derslerin kredileri ders yükünden sayılır.

Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Tekrarlanan devam zorunluluğu olan derslerle, üst yarıyıldan alınacak derslerin ders programında çakışması halinde öğrenci bu derslerden birini ilgili Yönetim Kurulu kararıyla almayabilir.

Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar, azami öğrenim süresi hesabına dahil edilir.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz

Madde 24- Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav sonuçları sınavların bitiş tarihinden en geç 1 (bir) hafta sonra ilan edilir. Sınav evrakının fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne verilmesinden sonra maddi hata dışında öğrencinin notu değiştirilemez.

Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içinde Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüğünün isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kağıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri fakülte/ yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca sınav kağıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Yönetim Kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 Öğrenim Süresi

 Madde 25. 2547 Sayılı Kanunu’nun 44 üncü maddesinde öngörülen eğitim-öğretim süreleri, iki yıllık ön lisans öğrencileri için dört, dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) ; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliğin 28 inci Maddesinde öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt Silme ve Sildirme

 Madde 26. Aşağıdaki durumlarda fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

a) Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi,

b)Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası" alması,

c) Öğrencinin 25.inci Madde de belirtilen süreler sonunda da öğrenimini tamamlayamaması veya tamamlayamayacağının anlaşılması,

d) Üst üste iki defa kaydını yenilememesi,

e) 3843 Sayılı İkinci Öğretim Kanun’unun 7. Maddesinde belirtilen bir aylık ilave süre sonunda da öğrenim ücretinin yatırılmaması.

İzin

 Madde 27. Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl/yıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyıl/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrenciye izin verilemez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili birimin yönetim kurulu karar verebilir.

Mezuniyet

 Madde 28. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için 25 inci Maddede belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar.

Diploma

 Madde 29. Kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokulun eğitim-öğretim programındaki ders ve çalışmaların tümünden başarılı olan öğrencinin mezuniyeti, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile tespit edilir ve kendisine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen "diploma" verilir. Diplomalar, senato tarafından onaylanan "Diploma Yönergesi"ndeki ilkeler çerçevesinde düzenlenir.

Lisans öğrenimine devam eden bir öğrenciye, ilk dört yarıyılın veya ilk iki yılın bütün derslerinden başarılı olması ve GNO’sunun en az 2.00 olması kaydıyla, öğrenimini tamamlayamaması halinde üniversite ile ilişiği kesilerek ünvansız ön lisans diploması verilebilir.

Diploma düzenleninceye kadar öğrencilere bir "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. Geçici mezuniyet belgesi veya diplomadaki mezuniyet tarihi, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu toplanma tarihidir.

Diplomanın kaybedilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek bir belge düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Çeşitli Hükümler

 Madde 30. Her türlü bildirim öğrencinin üniversiteye kayıt anında Üniversiteye bildirdiği adrese veya Yüksek Öğretim Kurumunda ilan edilmek suretiyle yapılır. Kayıt sırasında bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde bunu kurumlarına bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

 Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

 Madde 31. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu karar verir.

 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

 Madde 32. 26/05/1998 tarihli ve 23353 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği Yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için 26.05. 1998 tarih ve 23353 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nin uygulanmasına devam edilir.

 Geçici Madde 2- 2003-2004 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler ile 2004-2005 eğitim-öğretim yılından önce Süleyman Demirel Üniversitesine kaydını yaptırıp donduran öğrencilerden, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayan öğrenciler bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

 Geçici Madde 3- 2004-2005, 2005-2006 eğitim-öğretim yıllarında yatay/dikey geçiş ile ÖSS sınavıyla gelen ve bir üst sınıf/sınıflara intibakı yapılan öğrenciler, intibakı yapılan sınıflarla aynı haklara tabidir.

Yürürlük

Madde 33-Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34. Bu yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.