18 Aralık 2018 Salı

Yaz Okulu Yönetmeliği

17306 defa okundu


Yönetmelik
Süleyman Demirel Üniversitesinden:
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yaz Okulu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1 —
Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi normal eğitim- öğretim yılının  güz ve bahar yarıyılları  dışında, yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan  eğitim-öğretim programını düzenlemektir.
         
Kapsam

         
Madde 2 —
Bu Yönetmelik,  Süleyman Demirel Üniversitesi birimlerinde Yaz Okulu eğitim-öğretim programında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
         
Dayanak

         
Madde 3 —
Bu Yönetmelik, 2547 sayılı  Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amaçları, Yönetimi ve Dersler
         
Yaz okulunun amaçları

         
Madde 4 —
Yaz okulunun amaçları şunlardır;

a) Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak ve derslerdeki öğrenci yığılmasını önlemek,
b) Alt yarıyıllardan başarılı olup, üst yarıyıldan ders almak isteyen, çeşitli nedenlerle bazı dersleri alamayan veya devamını sağlayamayan öğrenciler ile aldıkları derslerden başarısız olan öğrencilere yeni bir olanak sağlamak,
c) Üniversite öğrencilerine öngörülen eğitim-öğretim süresinde mezun olabilme olanağı sağlamak,                     
d) Lisansüstü eğitim-öğretimin tezsiz yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin mezuniyetlerini atama dönemine yetiştirmek.
         
Yaz okulunda yönetim


Madde 5 — Yaz okulu, Üniversite Senatosu tarafından seçilen ve üç öğretim üyesinden oluşan  bir "Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu" tarafından yönetilir.

Yaz okulunda açılacak dersler

Madde 6 — Yaz okulu yabancı dil hazırlık sınıfı; önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının birinci ve ikinci eğitim-öğretim programlarında ve lisansüstü eğitimin tezsiz yüksek lisans programlarında  açılabilir. Ancak, bu programlardan normal olarak güz ve bahar yarıyıllarında açılması gereken dersler, yaz okulu programına ertelenemez.
Yaz okulu takvimi, Üniversite Senatosunca belirlenir ve ilan edilir.

Yaz okulunda açılacak dersler;
a) Lisans programlarında, fakültelerin ilgili bölümlerinin Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca,
b) Ön lisans programlarında, Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerinin Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulunca,
c) Lisansüstü programlarda enstitü anabilim dalı  başkanlıklarının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca,
d) Yabancı dil hazırlık sınıfında, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca,
e) Derslerin düzenlenmesi Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunca
karara bağlanır.
         
Hazırlık sınıfı öğrencileri

         
Madde 7 —
Yaz okulu çerçevesinde açılan yabancı dil hazırlık sınıfına, bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarısız olan Üniversite  öğrencileri istedikleri takdirde devam edebilirler.
Yaz okulu çerçevesinde açılan yabancı dil hazırlayıcı eğitim-öğretim programına;
a) Üniversitenin öğretim elemanları,
b) Üniversite dışından gelen konuk öğrenciler
katılabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
         
Ders alma kredisi

         
Madde 8 —
Yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil hazırlayıcı eğitim-öğretim programı hariç, fakülte ve yüksekokullar için düzenlenen yaz okulunda; bir öğrenci toplam oniki krediyi aşmayacak şekilde ders alabilir ve staj  ve bitirme ödevi dışındaki derslere kayıt yaptırabilir.
         
Yaz okulunda süre

         
Madde 9 —
Yaz okulunun süresi yedi haftadır. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir.
         
Haftalık ders saati

         
Madde 10 —
Yaz okulunda her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yabancı dil hazırlık veya yabancı dil hazırlayıcı eğitim-öğretim programında haftalık ders saati toplam otuz saatten az olamaz.
         
Başarı değerlendirmesi

         
Madde 11 —
Yaz okulunda derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun saptanması güz ve bahar yarıyıllarında açılan derslerdeki gibidir.
        
Kayıt işlemleri

         
Madde 12 —
Üniversite öğrencileri ve diğer öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili düzenlemeler, Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından yapılarak ilan edilir. Yaz okulu ile ilgili öğrenci sorunları bu Kurul tarafından çözümlenir.
Yaz okulundan önceki yarıyıl sonunda azami öğrenim süresini doldurmuş, ilişiği kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş öğrencilerin yaz okuluna kaydı yapılmaz.
         
Süre

         
Madde 13 —
Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
         
Belge verilmesi

         
Madde 14 —
Üniversite önlisans, lisans ve tezsiz yüksek lisans  öğrencileri dışındaki öğrencilere; yaz okulunun süresini, alıp başardıkları derslerin adını, birim saatini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.
         
Ücret

         
Madde 15 —
Yaz okulu ücretli olup, alınacak ücret Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
         
Yürürlükten kaldırılan mevzuat

         
Madde 16 —
1/5/1998 tarihli ve 23329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Süleyman Demirel Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Son Hükümler

Yürürlük
         
Madde 17 —
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
         
Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.     16.06.2005  tarih ve 25847 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.